Wedstrijdreglement

WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR ONLINE WEDSTRIJDEN VAN UCPRO/IN BALANS

1. INLEIDING

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle
wedstrijden die UCPRO/IN BALANS organiseert via haar website. Dit wedstrijdreglement is niet
van toepassing op andere wedstrijden van UCPRO/IN BALANS. De eventuele aandacht voor
dergelijke wedstrijden op de website van UCPRO/IN BALANS impliceert niet dat het onderhavige
wedstrijdreglement van toepassing wordt.

Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een
bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder
wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van dit algemene
wedstrijdreglement.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1. In principe kan iedereen deelnemen aan een online wedstrijd van UCPRO/IN BALANS, met
uitzondering van medewerkers en onderaannemers van UCPRO/IN BALANS en hun directe
familieleden tot in de eerste graad.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke
toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een
wedstrijd gaat UCPRO/IN BALANS ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar
ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk
ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden
afgenomen.

2.2. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bijvoorbeeld: betalend vast
nummer, sms, mms,…) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage
verschuldigd aan UCPRO/IN BALANS voor de deelname aan een wedstrijd.

2.3. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen
dezelfde online wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend. In het geval de deelnemer als
winnaar zou zijn geselecteerd voor twee of meer (quasi) simultaan lopende on line wedstrijden
waarvan de resultaten op dezelfde dag worden bekendgemaakt, dan zal de deelnemer louter de prijs
winnen van die online wedstrijd waaraan hij het eerst deelnam.

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest
automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste
antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar
bepaald door middel van een schiftingsvraag uit alle deelnemers met het juiste antwoord.

3.2. In het geval de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer betreft, zoals bijvoorbeeld een
foto, tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door UCPRO/IN BALANS in functie
van de door hem vooropgestelde beoordelingscriteria. Door deel te nemen aan een wedstrijd met
creatieve inbreng, verleent de deelnemer UCPRO/IN BALANS de kosteloze toestemming om
deze creatieve inbreng zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor
mobiel gebruik aangepaste) website(s) van UCPRO/IN BALANS en andere online kanalen onder
de redactionele verantwoordelijkheid van UCPRO/IN BALANS te verwerken in ’audiovisuele
producties en deze producties op om het eender welke technische wijze, lineair of on demand, uit te
zenden of op zijn initiatief te laten uitzenden. alsook te (laten) reproduceren op welke drager dan
ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele
eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve
inbreng toe te laten en vrijwaart UCPRO/IN BALANS tegen alle mogelijke aanspraken in verband
met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn,
enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze
auteursrechterlijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle
noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt).

UCPRO/IN BALANS is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng ook effectief te
publiceren en gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een creatieve inbreng
verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld indien UCPRO/IN BALANS vermoedens heeft dat de creatieve
inbreng niet voldoet aan de gestelde voorwaarden of wanneer deze om welke reden dan ook niet
gepast wordt bevonden.

Indien UCPRO/IN BALANS vraagt om een review of testimonial over het gewonnen product, dient dit gegeven te worden. De sanctie van het niet naleven van deze vereiste is een boete ter waarde van het gewonnen product, inclusief verzendkosten.

4. PRIJZEN

4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan
iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. Ticket die je via UCPRO/IN BALANS wint mag je niet aan anderen doorverkopen.

4.2. UCPRO/IN BALANS kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs
wijzigen.

4.3 De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die nader is omschreven in het bijzonder
wedstrijdreglement of op een andere wijze. Geenszins kan worden verondersteld dat UCPRO/IN BALANS de bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of
toekennen.

5. AANSPRAKELIJKHEID VAN UCPRO/IN BALANS

5.1. UCPRO/IN BALANS is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of
ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname
aan een wedstrijd.

5.2. UCPRO/IN BALANS is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs
wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.3 UCPRO/IN BALANS is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of
koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).
Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de
winnaar worden overhandigd, dan is UCPRO/IN BALANS niet verantwoordelijk als de winnaar
zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten.
Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd,
kan UCPRO/IN BALANS niet aansprakelijk worden gesteld.
Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het
toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald
tijdstip telefonisch bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. Bij
onbereikbaarheid kan UCPRO/IN BALANS de gewonnen prijs toekennen aan een andere
deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de
voorzien periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervuld binnen de
voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan UCPRO/IN BALANS de prijs
toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

5.4 Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail
communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege
UCPRO/IN BALANS .

5.5 Indien UCPRO/IN BALANS genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te
trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.6 UCPRO/IN BALANS is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het
aanvaarden van de prijs door de winnaar. UCPRO/IN BALANS kan niet verantwoordelijk of
aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de
gecreëerde verwachtingen.

5.7 De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van UCPRO/IN BALANS in dit artikel
doet geen afbreuk aan het feit dat de UCPRO/IN BALANS in alle geval aansprakelijk zal zijn voor
haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet
uitvoering van de vernaamste verplichtingen onder de wedstijd.

6. PERSOONSGEGEVENS

6.1. De persoonsgegevens die UCPRO/IN BALANS over de deelnemers verzamelt, vallen onder
toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Zij zullen worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in
de privacyverklaring van UCPRO/IN BALANS .
Het beleid van UCPRO/IN BALANS met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden
geraadpleegd onder het luik ‘privacy policy’ zoals vermeld op de website van IN BALANS.

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij
eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de
redactionele verantwoordelijkheid van UCPRO/IN BALANS alsook andere online-kanalen van
eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat UCPRO/IN BALANS hen kan filmen voor een televisiereportage over de wedstrijd.

7. TOEZICHT OP WEDSTRIJD EN BESLISSINGEN

7.1. UCPRO/IN BALANS houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet
aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of
kwade trouw behoudt UCPRO/IN BALANS zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te
sluiten van de wedstrijd en hem ook – al dan niet definitief – voor andere wedstrijden – al dan niet
online – van UCPRO/IN BALANS uit te sluiten.
UCPRO/IN BALANS behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om
teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen
voor de door UCPRO/IN BALANS geleden schade (inclusief imago-schade).

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.
Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, email
of telefonisch), met UCPRO/IN BALANS of de organisator van de wedstrijd. Beslissingen tot
aanduiding van winnaars zijn definitief.

8. DUUR VAN DE WEDSTRIJD
Deelnemen aan de wedstrijd kan gedurende de tijd vermeld op de wedstrijdpagina. Deelnames
die hierna gebeuren zijn niet geldig en maken geen kans op het winnen van een prijs.

9. MEDE-ORGANISATOREN

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de
bepalingen van dit reglement waarin sprake is van UCPRO/IN BALANS te worden gelezen als
verwijzend naar zowel UCPRO/IN BALANS als de mede-organisator(en).

10. HET REGLEMENT

10.1. Door deel te nemen aan online wedstrijden van UCPRO/IN BALANS aanvaardt de
deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die UCPRO/IN BALANS in
verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd
gelden als punt van reglement.

10.2. Indien zulks vereist is, kan UCPRO/IN BALANS dit algemeen wedstrijdreglement
aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van UCPRO/IN BALANS en kan
daar desgewenst worden afgedrukt.

>